Support us

Ak máte záujem podporiť vzdelávanie detí umením, môžete nám poslať dar na účet vedený v ČSOB,
číslo účtu IBAN: SK9075000000004014344590

BIC/SWIFT: CEKOSKBX
názov účtu: ČSOB Podnikateľské konto Plus

Thank you