Metodika

  • Pedagogické prístupy v súlade s najnovším platným Štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ schváleným Ministerstvom školstva SR a podporené Rámcovým vzdelávacím programom pre ZUŠ v ČR
  • Projektové vyučovanie (založené na nadväznosti úloh)
  • Nové najmodernejšie výtvarné alternatívy a koncepcie
  • Predstavenie výtvarnej výchovy ako komplexného spôsobu poznávania sveta s podielom všetkých zložiek osobnosti ako sú senzibilita i racionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity

Harmonizáciu osobnosti zabezpečuje Školský vzdelávací program.
Výchovno-zdelávací systém má svoje osnovy a štruktúru: vertikálne je členený do tematických radov (okruhov) a horizontálne do edukačných tém (výtvarných problémov)

Zdôrazňujeme medzipredmetové i nadpredmetové vzťahy, tj. komplexné poznávanie v rovine racionálnej i duchovnej.

Špecifikum školy, spôsob prezentácie výtvarných prác metódou polyekranu v škole i na výstavách predstavuje silný motivačný prvok s didaktickým zámerom ukázať rôznorodosť, osobitosť, i účinnosť výtvarných prác detí v jednom tematickom koncepte.