Poslanie a ciele školy

VÍZIA

Sme novodobá škola, ktorá ponúka iný spôsob nazerania na svet.

POSLANIE

Prebúdzame a rozvíjame vedomé bytosti, ktoré majú odvahu žiť slobodný a šťastný život.

NAŠA CESTA

Aktívnym procesom pomáhame deťom spoznávať a následne prekračovať svoje limity, pretvárať hmotu v energiu ducha a vytvárať si vlastnú realitu.

HODNOTY
 • zmysel pre pravdu a krásu
 • autentickosť
 • múdrosť
 • úcta
 • empatia
NAŠE PILIERE
 • Prostredie – škola, kde sme doma
 • Výchovnovzdelávací proces prostredníctvom umenia
 • Profesionálny a priateľský tím (všetci učitelia sú umelecky aktívni/činní)
 • Unikáty – V čom sme jedineční
Škola, kde sme doma
 • rodinná atmosféra
 • ateliéry v prírodnom prostredí
 • dokonalé materiálové a priestorové podmienky
 • individuálny prístup
 • tímová práca
Výchovnovzdelávací proces prostredníctvom umenia
 • tradičné aj nové obsahové a výkonové štandardy
 • vlastná metodika založená na 30-ročných skúsenostiach zakladateľov
 • rozvoj vnímania
 • pestovanie vedomia
 • predstavivosť a fantázia
 • cit pre zodpovednosť
Profesionálny a priateľský tím
výnimoční učitelia:
 • kvalitou,
 • praxou,
 • celoživotným nasadením,
 • profesionálne výtvarne činní,
 • pedagogicky zdatní,
 • schopní tvoriť tím,
 • stotožnení s víziou, poslaním, a hodnotami školy
V čom sme jedineční
 • Pabloplenér Zaježová– umenie v prírode, očistenie vzťahu k prírode
 • zmyslové prežívanie sveta nahrádza výkonovú koncepciu sveta
 • Pablobienále – originálna polyekranová prezentácia výtvarných prác a pedagogických prístupov, konceptov
 • ilustrovanie kníhpoézie pre deti našimi žiakmi
 • Pablo vydavateľ kníh poézie pre deti
 • rezidenčné pobyty umelcov a ich workshopy (tvorivé dielne)